Mölndals Hundsällskap

Protokoll 2024

Övriga filer

Stadgar

1. Ändamål

Mölndals hundsällskap är en fristående ideell förening som har till uppgift att skapa aktiviteter för hundägare i Mölndal med omnejd, i form av medlemsträffar, cirklar och kurser i hundägande. Bedriva friluftsaktiviteter för medlemmar och hundar. Bedriva idrottslig verksamhet i form av träningar och tävlingar i olika former.

2. Medlemskap

För medlemskap i föreningen erfordras att medlemsavgift erlagts. För löpande medlemskap skall medlemsavgift vara erlagd senast den 15 januari, årligen.

Klubbens medlemmar består av
· Helbetalande
· Familjemedlemsskap
· Ungdom

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem eller vägra medlemskap för person som uppenbart ej delar föreningens värderingar, skadar föreningens anseende eller vid upprepade tillfällen bryter mot klubbens ordningsregler.

3. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens och övriga avgifters storlek beslutas av årsmötet.

4. Styrelse

· Styrelsen skall ha sitt säte i Mölndal
· Föreningens angelägenheter handläggs av styrelse bestående av ordförande, minst fyra ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter
· Beslut fattas genom enkel röstövervikt
· Vid lika röstantal, har ordföranden utslagsröst

5. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

· Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december = kalenderår
· Det åligger revisor att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt att i god tid till styrelsen inlämna revisionsberättelse för behandling vid föreningens årsmöte
· Revisor äger rätt att, då han/hon så kräver, ta del av föreningens räkenskaper. Räkenskaperna tillställs revisorn senast två veckor före ordinarie årsmöte.

6. Årsmöte

· Årsmöte skall hållas senast den sista mars
· Kallelse till årsmöte med förslag till dagordning skall tillställas medlemmarna skriftligen minst 14 dagar före årsmötet
· Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmötet skall anmälas till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet

7. Ärenden vid årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1.
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar protokollet
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
4.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av styrelse bestående av:
  • Ordförande
  • Kassör tillika ordinarie styrelseledamot
  • Tre ordinarie ledamöter
  • Suppleanter
De ordinarie ledamöterna ersättes av suppleanter i den turordning de valts. Samtliga ordinarie styrelseledamöter väljes för en mandattid på två år. Ordförande och övriga ledamöter väljes för ett år. Fyllnadsval används vid behov.
7. Val av revisor samt en revisorsuppleant
8. Val av valberedning, som ges i uppgift att föreslå kandidater till påföljande årsmötes val.
9. Behandling av inkomna motioner och förslag av medlemmarna.
10. Fastställande av avgifter.
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.

8. Föreningsmöten

· Annat föreningsmöte än årsmöte skall sammankallas då minst 1/10-del av de röstberättigade medlemmarna begär detta
· Till föreningsmöten skall kallas, på styrelsens initiativ, minst en gång/år, utöver årsmötet. Kallelse skall utgå som till årsmöte

9. Rösträtt

Vid årsmöte och föreningsmöten har varje registrerad medlem, som betalat medlemsavgift, en röst.

10. Stadgeändring

· För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan de bägge mötena skall minst 30 dagar förflyta
· För giltigt beslut på det andra mötet fordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna stödjer beslutet

11. Upplösning

· För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i paragraf 10
· För giltighet av ett sådant beslut fordras tre fjärdedels majoritet vid båda mötena
· Upplöses föreningen skall tillgängliga medel tillställas Mölndals kommun för förvaltning att användas som startbidrag till ny fristående, ideell hundförening